12:20 / E Shtunë, 08 Qershor 2019

Borxhi publik edhe eficenca ekonomike

Shkruan, Blerim Gjeladini

Presioni i vazhdueshem kundrejt qeverise qe te beje investimet publike si dhe tavani i borxhit publik jane treguesit me te mire te eficenses ekonomike

Asnje qeveri ne bote nuk mund te jete konkuruese nese nuk eshte eficente, ne te kundert rrit ose tatimet ose borxhin publik qe te dyja jane tregues te mos shfrytezimit me eficence te resurseve njerezore edhe natyrore .

Sektori publik:-E para duhet te liberalizojn tregjet e kapitaleve te cilat mund te ndihmojn ekonomine te rrisin investimet publike pa marr borxhe publike
Te bejne ndryshimet e nevojshme ne organiken shtetore qe ti pershtaten ndrsyhimeve tekonologjike, duke mos e renduar buxhetin me personel ineficent edhe sisteme ad-hoce.

Cdo investim publik kyresisht ai i teknoligjise informative edhe bujqesise duhet te ndertohen e bazes se financimit nga fondet investues te themeluar nga sektori privat (grup sipermarresish natyral kuptohet), me pjesemarrje ne themelim edhe nga qeveria, por pa e kaluar kuotat e 20%, ne kete menyre ne kemi larguar parat nga depozitat bankare edhe i kemi rrifutur ne treg me risk te pa-perfilleshem.

Sektori privat: -Kompanite e medha duhet te bejne reforma strukturore te nevojshem per te qene konkureuse, duhet te ndryshojn mendisine e te berit biznes dmth vlera e kompanive te tyre jane njerezit jo mallrat, te orjentohen drejt bashkimit me kompanit tjera qe te perballojne rritjet e kompanive nderkombetare, te ndertojn struktura te tilla qe ju lehteson investitoreve te tjere te futen ne bashkim me ta ose ne investime direkte. Te rrisin shpenzimet per trjanim te personelit, te shikojn si mundesi ndarjen e aksioneve me njerezit e pa zevendesueshem ne kompani, te investojn ne teknologji informative, ne sisteme menaxhuese te avansuara. Keto jane disa reforma qe ndihmojne kompaite e medha te shtojne vlerat e kompanive te tyre.

Nje zvoglim i ndikimit te shtetit ne vendimmrrjen e siperrmarjes sjell pashamngshemrisht rritjen ekonomike ne ekujvalence me zhvillimin ekonomik, si dhe zvoglon borxhin publik rrit eficencen edhe zvoglon tatimet.