09:36 / E Diele, 04 Qershor 2023 / LB

Politika me parime dhe politika pa parime

Shkruan:Kadri Gërvalla

Politika me parime është një politikë që ndjek vlera dhe bindje të qarta, të bazuar në një set të caktuar parimesh ose ideologjie. Në këtë rast, vendimet politike merren në bazë të këtyre parimeve dhe përgjigjen ndaj pyetjeve themelore siç janë çështjet morale, drejtësia sociale, liria individuale, dhe të drejtat njerëzore. Politika me parime mund të sjellë stabilitet dhe kohëzgjatje në vendimmarrjen, pasi vendimet politike i përputhen,me parimet e paraqitura.

Në anën tjetër, politika pa parime, nënkupton mungesën e një baze të qartë parimesh në procesin e vendimmarrjes politike. Kjo mund të ndodhë për shkak të ndikimeve korruptive, interesave të ngushta personale ose të grupit, apo mungesës së një vizioni të qartë për të ardhmen e vendit. Politika pa parime mund të rezultojë në vendime të papërshtatshme, të papranueshme dhe të përkohshme, duke krijuar paqartësi dhe mosbesim në qeverisje.

Në shumicën e rasteve, politika me parime përbën një bazë më të qëndrueshme dhe më të drejtë për vendimmarrjen politike, duke u bazuar në vlera dhe parime të qarta që respektojnë të drejtat dhe nevojat e të gjithë qytetarëve.Pyetja shtrohet,sePolitika e Qeverisë Kosovare punon pa parime ,ne vend te parimeve ,promovon inatet politike.Promovon jo vlera,dhe  ideologji komuniste  hakmarrese,dhe shume pak vlera demokratike.