15:47 / E Premte, 25 Maj 2018

ATK mbajti seminar për gjyqtarët e rinj

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, ka organizuar Seminar për gjyqtarët e rinj me temën: “Informata të përgjithshme për funksionimin e tatimeve në Kosovë”.

Në këtë seminar nga përfaqësuesit e ATK-së, u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: Administrata Tatimore dhe Procedurat; Tatimi mbi Vlerën e Shtuar; Tatimi në të Ardhurat Personale; Tatimi në të Ardhurat e Korporatave.

“Qëllimi i mbajtjes së këtij seminari ishte që pjesëmarrësit të njoftohen për së afërmi, lidhur me funksionimin e Tatimeve në Kosovë, gjegjësisht Procedurat e Administratës Tatimore të Kosovës, Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Tatimin në të Ardhura Personale, Tatimi në të Ardhura të Korporatave, duke përfshirë edhe të gjitha tatimet e mbajtura në burim, si: Tatimi në Paga, Kontributet Pensionale, etj. Për të gjitha temat e lartë cekura janë pasqyruar edhe shembujt praktik për trajtimin e tyre”, thuhet në njoftimin për media të ATK-së.

Gjatë këtij seminari, pjesëmarrësit parashtruan pyetje të ndryshme, lidhur me temat e prezantuara, si dhe pyetje të tjera lidhur me Legjislacionin Tatimor. Për të gjitha pyetjet e parashtruara nga pjesëmarrësit, janë ofruar përgjigje adekuate nga prezantuesit e seminarit.