17:23 / E Hënë, 16 Prill 2018

Deputeti i GDP-sA� deklarohet pA�r A�A�shtjen e sigurisA� ushqimore nA� KosovA�

Deputeti i Kuvendit nga radhA�t e Grupit tA� DeputetA�ve tA� PavarurA�, Driton A�aushi A�shtA� deklaruar lidhur me A�A�shtjen e sigurisA� ushqimore nA� KosovA�.

Ai ka thA�nA� se do tA� ishte e pasaktA� qA� rasti i mishit teI? importuar nga Belgjika teI? merrej si peI?rshkruesi i duhur i gjendjes seI? reI?ndeI? teI? siguriseI? ushqimore neI? KosoveI?.

Sipas tij, peI?r shkak se gjateI? gjitheI? periudheI?s seI? paslufteI?s nuk kemi pasur peI?r asnjeI? moment as edhe meI? teI? voglin kontroll mbi cileI?sineI? dhe sigurineI? e ushqimit qeI? konsumojmeI?, transmeton Indeksonline.

a�?Produktet qeI? peI?rfundojneI? neI? tryezat tona, si nga importi por edhe ato teI? prodhuara neI? KosoveI? nuk i neI?nshtrohen asnjeI? kontrolli serioz peI?r toksina, pesticide, metale teI? reI?nda, antibiotikeI?, hormone apo mbetje tjera me rrezik teI? larteI? peI?r sheI?ndetin publica�?, ka shkruar ndA�r tA� tjerash A�aushi.

Postimi i plotA�:

DeputeteI? teI? pranisheI?m,

Siq edhe jeni teI? njoftuar tanimeI? pjeseI? e agjendeI?s teI? keI?saj seance eI?shteI? edhe debati mbi sigurineI? ushqimore dhe skandalet e mishit teI? importuar neI? KosoveI?, keI?rkuar nga deputeti Sali Saliu dhe uneI?, si dhe deputetja Ganimete Musliu. Konsideroj se ky debat eI?shteI? tashmeI? i vonuar dhe duke pasur parasysh interpelancat e gjate qeI? na presin mund edhe teI? mos i vije radha as gjateI? keI?saj jave.

E vlereI?soj teI? vonuar peI?r shkak se vendi peI?r njeI? koheI? teI? gjateI? gjendet neI? njeI? situateI? alarmante teI? siguriseI? seI? sheI?ndetit publik.

Do teI? ishte e pasakte qeI? rasti i mishit teI? importuar nga Belgjika teI? merrej si peI?rshkruesi i duhur i gjendjes seI? reI?ndeI? teI? siguriseI? ushqimore neI? KosoveI?. Kjo peI?r shkak se gjateI? gjitheI? periudheI?s seI? paslufteI?s nuk kemi pasur peI?r asnjeI? moment as edhe meI? teI? voglin kontroll mbi cileI?sineI? dhe sigurineI? e ushqimit qeI? konsumojmeI?.

Kjo neI? radheI? teI? pareI? peI?r shkak se njeI? institucion qeI? funksionon neI?n zyren e Kryeministrit ka deI?shtuar totalisht neI? misioni i saj e i cili eI?shteI? (citoj) a�� TeI? mbrojeI? jeteI?n dhe sheI?ndetin e njereI?zve duke siguruar nivel teI? larteI? teI? siguriseI? seI? ushqimit.

Fjala eI?shteI? pra peI?r AUVK.

VeteI?m disa diteI? pas publikimit teI? skandalit teI? mishit teI? importuar nga Belgjika neI? disa qytete teI? RepublikeI?s seI? KosoveI?s u gjeteI?n dhe konfiskuan nga inspektoriatet komunale tonelata teI? teI?ra mish me afat teI? skaduar dhe pa dokumentacion. Raste teI? tilla tani po beI?hen gati teI? peI?rditshme. Kjo tregon meI? seI? miri deI?shtimin total teI? keI?tij Agjensioni neI? detyreI?n e tij.Kosova importon 40 mil kg mish neI? vit dhe a e dini sa eI?shteI? numri i mostrave qeI? u testuan neI? Laboratorin e keI?tij Agjensioni gjateI? vitit 2017? VeteI?m 375. E ngjashme eI?shteI? situata edhe me qumeI?shtin dhe produktet e tij, vezeI?t dhe peshkun e importuar. Mundemi veteI?m teI? parmendojmeI? se cila mund teI? jeteI? siguria qeI? kemi nga produktet nga importi.

Por, do teI? ishte gabim sikur ky teI? trajtohej si deI?shtimi i veteI?m i AUVK. Ky institucion ka deI?shtuar neI? secilin aspekt qeI? lidhet me peI?rgjegjeI?siteI? e tij neI? sigurineI? ushqimore.

Produktet qeI? peI?rfundojneI? neI? tryezat tona, si nga importi por edhe ato teI? prodhuara neI? KosoveI? nuk i neI?nshtrohen asnjeI? kontrolli serioz peI?r toksina, pesticide, metale teI? reI?nda, antibiotikeI?, hormone apo mbetje tjera me rrezik teI? larteI? peI?r sheI?ndetin publik.

NeI? therrtoret qeI? funksionojneI? neI? KosoveI? nuk ka kurreI?fareI? kontrolli tA� therrjes seI? kafsheI?ve, i cili eI?shteI? i domosdosheI?m peI?r parandalimin e transmetimit teI? seI?mundjeve te njereI?zit. PeI?r meI? keq teI? gjitha mbetjet nga keI?to therrtore peI?rfundojneI? neI? deponi teI? mbeturinave, duke paraqitur burim permanent infeksioni direkt per qytetareI?t por edhe teI? ujeI?rave neI?ntokeI?sor. Kujtoj seI? eI?shteI? detyreI? e AUV qeI? teI? sigurohet qeI? teI? gjitha keI?to mbetje teI? asgjesohen peI?rmes djegjes.

Nuk eI?shte pra fare peI?r tu quditur qeI? kemi qytetareI? neI? spitalet tona me seI?mundje siq janeI? bruceloza, tuberkulozi, salmoneloza, ekinokokoza e seI?mundje teI? tjera. MA� duhet tA� theksoj qA� disa nga kA�to sA�mundje nA� EvropA�n perA�ndimore janA� tA� A�rrA�njosura ose dukuri shumA� tA� rralla.

EI?shteI? shokuese qeI? deri meI? sot nuk ka pasur asnjeI? reagim nga kryeministri Haradinaj neI? peI?rballje me keI?teI? situateI?. NjejteI? e konsideroj edhe heshjen e Ministrit teI? sheI?ndeteI?siseI?. NeI? cilin do vend normal kjo do teI? ishte situateI? e jashteI?zakonshe e siguriseI? seI? sheI?ndetit publik.

Konsideroj qeI? hapi i pareI? dhe i domosdosheI?m eI?shteI? shkarkimi i menjeI?hersheI?m i Kryeshefit dhe bordit menagjerial teI? AUV dhe nisja e hetimeve nga prokuroria peI?r keI?teI? institucion.

Ky agjension mund teI? jeteI? neI? sheI?rbim teI? bizneseve siq janeI? importuesit e meI?dhenj dhe pronareI?t e supermarketeve dhe partive neI? pushtet, por asnjeI?hereI? neI? sheI?rbim teI? siguriseI? dhe interesit teI? qytetarit teI? RepublikeI?s seI? KosoveI?s.