11:54 / E Hënë, 16 Prill 2018 / indeksADMonline

PunonjA�sit e Institutit Special nA� Shtime hynA� nA� grevA�

Nga sot, punonjA�sit e Institutit Special nA� Shtime (ISSH) kanA� hyrA� nA� grevA� pA�r shkak tA� mos realizimi tA� kA�rkesave tA� tyre legjitime.

Organizimin e grevA�s, sipas kA�rkesA�s sA� punonjA�sve, e ka bA�rA� Sindikata e ShA�rbyesve CivilA� nA� Institutin Special nA� Shtime, tA� cilA�t kA�rkojnA� qA� tA� trajtohen nA� mA�nyrA� specifike tA� drejtat e tyre nA� punA� nga Ministria e PunA�s dhe MirA�qenies Sociale (MPMS) si dhe nga institucionet mA� tA� larta tA� vendit, transmeton Indeksonline.

MA� poshtA� keni njoftimin e Institutit:

Pas shumA� kA�rkesave tA� vazhdueshme pA�r pA�rmirA�simin e kushteve tA� punA�s dhe tA� drejtave tA� cilat duhet ta��i kenA�, duke marrA� pA�r bazA� rrethanat nA� tA� cilatA� punojnA� dhe tA� drejtA�n e trajtimit tA� barabartA� dhe mos diskriminim nA� pagesa, punonjA�sit e ISSH-sA� kanA� marrA� vendim qA� pA�rmes formave sindikate tA� realizojnA� tA� drejtat e tyre edhe pA�rmes grevA�s.

KA�rkesat konkrete tA� punonjA�sve tA� ISSH-sA� janA� si nA� vijim:

  1. Trajtimi i rrezikshmA�risA� nA� punA�,
  2. Trajtimi i kohA�s sA� qA�ndrimit nA� punA� nA� 24 orA�,
  3. Nivelimi i pagesave tA� kujdestarisA�,
  4. Llogaritja e 50 eurove shtesA� nA� pagA�n bazA� tA� punonjA�sve,
  5. Pagesat jubilare, qA� burojnA� nga kontrata kolektive dhe nga Ligji i shA�rbimin civil tA� KosovA�s.

Duke e vlerA�suar punA�n e kA�tij institucioni dhe punonjA�sve tA� tij me specifikat qA� i ka e konsiderojmA� sA� kA�rkesat e punonjA�sve tA� ISSH-sA� janA� tA� drejta dhe tA� arsyeshme.

GatishmA�ria e punonjA�sve pA�r tA� dhA�nA� kontributin e tyre A�shtA� shpreh si vullnet i lartA� dhe sakrifikues nA� punA�, edhe pA�r kundA�r se ka vA�shtirA�si reale dhe objektive gjatA� ushtrimit tA� detyrave nA� punA�.

RrezikshmA�ria nA� punA� A�shtA� specifike pA�r kA�tA� institut, ku ka pasur helmim tA� punA�torA�ve tA� institutit, tA� dokumentuar me ekspertizA� tA� Institutit KombA�tar tA� ShA�ndetit Publik dhe se nuk janA� ndA�rmarrA� masa mbrojtA�se apo edhe tA� rrezikshmA�risA�.

Po ashtu, nA� kuadA�r tA� kA�tij instituti ekzistojnA� dy shA�rbime tA� ndara, ku kompensimi nA� paga A�shtA� i ndryshA�m, edhe pse puna bA�het njA�jtA�.

Gjithashtu, pA�rfshirja e 50 eurove si shtesA� tA� jetA� e pA�rfshirA� nA� pagA�n bazA� tA� kA�tyre punonjA�sve.

Edhe pagesat jubilare ta��i marrin kA�ta punonjA�s, qA� deri mA� tani iu kanA� refuzuar, edhe pse janA� tA� parapara edhe nA� kontratA�n kolektive dhe nA� Ligjin e shA�rbimit civil tA� KosovA�s.

Sindikata e ShA�rbyesve CivilA� nA� ISSH kA�rkon qA� nA� kohA�n sa mA� tA� shkurtA�r institucionet pA�rkatA�se, gjegjA�sisht MPMS qA� ta��i analizojA� me vA�mendje tA� posaA�me kA�rkesat legjitime tA� kA�tyre punonjA�sve dhe tA� marrA� vendim pozitiv pA�r ta��i realizuar kA�to kA�rkesa, pA�r tA� cilat kanA� qenA� tA� njoftuar A�do herA� pA�rfaqA�suesit e MPMS-sA� dhe institucione tjera tA� KosovA�s.

Mos gatishmA�ria dhe injorimi i kA�rkesave tA� punonjA�sve tA� ISSH-sA� nga institucionet vendimmarrA�se i ka detyruar kA�ta punonjA�s qA� tA� marrin vendimin pA�r grevA�, -si tA� vetmen rrugA� qA� iu ka mbetur pA�r ta��i realizuar kA�rkesat e tyre.

VendosmA�ria e punonjA�sve pA�r grevA� A�shtA� e fuqishme deri nA� realizimin e kA�rkesave tA� tyre.