20:45 / E Mërkurë, 19 Shtator 2018 / indeksADMonline

Shpallen rezultatet e testit me shkrim në konkursin për polic, ja linku

Polica e Kosovës shpall listën e rezultateve të testit me shkrim të kandidatëve për zyrtar policor të cilët iu kanë nënshtruar testit me shkrim me datë 15 dhe 16 Shtator 2018.

Kandidatët të cilët kanë arritur rezultatin 70 % e më lartë do ti nënshtrohen testit të shkathtësive fizike. Testimi i shkathtësive fizike fillon të mbahet nga data 01Tetor 2018 deri me __ Tetor 2018, vendi i mbajtjes së testimit fizik Qendra e Doktrinës dhe trajnimeve e FSK-së në Ferizaj.

Për kohën, datën dhe vendin se ku do të mbahet testi i shkathtësive fizike janë të shënuara në fillim të listës së kandidateve që kanë kaluar.

Për më shumë Informata rreth testimit të shkathtësive fizike udhëzoheni ti referoheni udhëzuesit për testimin e shkathtësive fizike i cili është i publikuar në ueb faqen e Policisë së Kosovës në rubrikën “Mundësi punësimi”.

VËMENDJE: Kandidatët të cilët kanë ndonjë vërejtje në procesin e rekrutimit dhe seleksionimit për çdo fazë të testimit, kanë të drejtë të ankohen. Ankesa duhet t’i adresohet Komisionit përzgjedhës në afatin prej (5) ditëve kalendarike, nga data e publikimit të rezultateve.

KLIKONI LINKUN: https://sites.google.com/view/rezultatetpolicia/home