15:22 / E Premte, 17 Gusht 2018 / indeksADMonline

Vrasja e Aulon Zekës, anulohet aktgjykimi në rastin e tre të miturve

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vepruar sipas ankesave, e ka anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 16.04.2018, në rastin e të miturve G.H., R.G., dhe L.Ll. Çështja i është kthyer të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe rivendosje.

Personat në fjalë ishin shpallur fajtor nga ana e shkalles se parë dhe atë :

G.H. për veprat penale “Vrasje e rëndë” nga neni 179 dhe ”Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armeve“ nga neni 374 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, më ç ‘rast ishte dënuar më nëntë vjet e gjashtë muaj burgim,

E mitura R.G. për veprën penale “Dhënie e ndihmës se kryesit, pas kryerjes se veprës penale”, nga neni 388 i te njëjtit kod. Asaj gjykata i kishte shqiptuar masën edukuese – dërgim në institucionin edukativo- korrektues, në kohëzgjatje prej tre vjetëve.

Ndërsa të mituri L.Ll. për shkak të veprës penale “Moslajmërim i veprave penale apo kryerësve” nga neni 386 i po këtij kodi, i ishte shqiptuar masa edukuese e mbikëqyrjes se shtuar të organit të kujdestarisë, në kohëzgjatje prej një viti e gjashtë muaj,

Kolegji prej tre gjyqtarësh i Gjykatës se Apelit, pasi vlerësoi pretendimet në ankesat e ushtruar por e dhe sipas detyrës zyrtare, gjeti se aktgjykimi i gjykatës se instancës më te ulet duhet të anulohet pasi që i njëjti përfshihet në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parapara ne nenin 384 të Kodit të Procedurës Penale.