11:24 / E Mërkurë, 20 Dhjetor 2017

Dogana ofertë për shitje të mallrave

FTESË PËR OFERTË

Dogana e Kosovës, njofton të gjithë të interesuarit se ofron për shitje (mallin e caktuar), nëpërmjet procedurës Ftesë për ofertë, të vlerësuar nga shitësi si në vijim:

                                           Automjetet për shitje për qarkullim rrugor                                       
Nr.Lloji i automjetitViti i prodhimitNr. i shasisëNgjyraBaza doganoreGjithsej Çmimi
1Renault kango2001VF1KC0VBF24035845Verdhë350.00
2Citroen berlingo2004VFGCKFWB94081025Bardhë623.00
3Fiat punto2001XFA18800005101686Hiri-metalike499.00
4Fiat marea1999ZFA18500000303380Hiri/metalike300.00
5Audi a31998WAUZZZ8LZWA024090Kaltër950.00
6Daewoo huriba1998KLAJF356EWK200458Kuqe400.00
7Ford fokus2004WF0AXXGCDA4G22031Kaltër1,587.00
8Vw golf 41998WVWZZZ1JZXW112465Kaltër784.00
9Bmw 320ci coup2000WBABN11080JV46180Hiri1,220.00
10Opel vectra b251996W0L000038T7565812Violet300.00
11Vw polo1995WVWZZZ6NZTW035181Kalter300.00
12Peugeot 206sw2003VF32CRFNF43052476Kaltër900.00
13Mazda premacy2004JMZCP19F251372842Hiri850.00
                                          Automjete për shitje për pjesë                                      
NrLloji i automjetitViti i prodhimitNr. i shasisëNgjyraÇmimi i vlerësuarGjithsej Çmimi
14Renault Laguna1996WF1B56S0514181071Gjelbert259.6
15Peugeot 3061999WF37ERHYE32765987Kuqe259.6
16VW Golf 1H1995WVWZZZ1HZSW426861Kaltër259.6
17Opel Corsa1996WOL000073T4205997hiri259.6
18Merceddes Benz C2001995WDB20201A128506Zezë473.77
19Mercedes Benz 2101996WDB2100041A195274hiri649
20Mercedes Benz C240T2002WDB2032611F306823Zezë1674.42
21Mercedes Benz c2201999LAEAGZ4807B807B803421Zezë661.98
22Ford Galaxy1997WFOGXXPSWGVP88115Gjelbert356.95
23Mercedes Benz C2501994WDB2021251A076880kaltër415.36
24Opel Vectra Caravan2000WOLOJBF35Y7003842Berdhë454.3
25Golf 3 1H1989WVWZZZ1H7RW422589Zezë259.6
26Merceddes Benz1989WDB1290661F00864Zezë259.6
27VW Golf 31994WVWZZZ1HZRB085590Zezë454.3
28Opel Vectra DTI 16V2000W0L0JBF35Y1107704Hiri259.6
29Renault Meganska librezVF1JA020C19085626Zezë259.6
30Fiat Punto1998CP08694598Hiri259.6
31Peugeot 807i202005VF3EBRHME13260409Kalter1557.6
32Mazda1997JMZDB12D200322776Kalter259.6
33Opel Vectra199620L000036T1159266Hiri259.6
34Chryster19991C3EMB6XXN587834hiri389.4
35MAZDA 6261997JMZGE14B201506247Hiri259.6
Totali19,265.28 €

 

Të interesuarit automjetet mund t’i shikojnë:

Më datë: 18.12.2017 prej orës 10:00-15:00 00 në ZBD Prishtinë

Kriteret e shitjes për automjetet me nr. rendor prej 1 – 13 :

– Veturat do t’i shiten blerësit që oferton me ofertën më të lartë;

– Veturat janë të pa zhdoganuara (pa taksa);

– Përveç çmimit bazë të automjetit që gjendet në listë, blerësi potencial duhet të paguajë edhe taksat doganore (Doganën, Akcizën, TVSH), para se ta tërheq automjetin.

– Vetura do t’i dorëzohet pas kryerjes së pagesës për blerjen e veturës dhe pas zhdoganimit në ZBD;

– Blerësit do t’i jepet kontrata mbi blerjen dhe libreza e veturës;

– Dogana nuk mban përgjegjësi për gjendjen teknike të veturës (vetura shitet në gjendjen që është dhe blerësi mund të shikojë në ditën e caktuar) dhe për proceset e mëtejme të regjistrimit (homologimit, kontrollit teknik, regjistrimit etj.).

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë personat fizik dhe juridik, personat juridik, të cilët marrin pjesë duhet në ofertë të bashkëngjisin Certifikatën e regjistrimit të biznesit me informata mbi biznesin dhe Numrin Fiskal. Ndërsa, personat fizik duhet të kenë një dokument identifikues (letërnjoftimin ose patentë shoferin).

Personat fizik të cilët marrin pjesë mund të ofertojnë për të gjitha automjetet por vetëm tri prej tyre kanë të drejtë për t’i blerë.

Kriteret e shitjes për automjetet me nr. rendor prej 14- 35 :

– Ofertuesi që blen automjetin në ankand, ka për obligim që me shpenzimet e tij të bëje asgjësimin e numrave të shasisë dhe prerjen në mes të automjetit, nën përcjelljen e zyrtarëve doganor dhe më pas ta tërheq.

– Veturat do t’i shiten blerësit që oferton me ofertën më të lartë;

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë personat fizik dhe juridik, personat juridik, të cilët marrin pjesë duhet në ofertë të bashkëngjisin Certifikatën e regjistrimit të biznesit me informata mbi biznesin dhe Numrin Fiskal. Ndërsa, personat fizik duhet të kenë një dokument identifikues (letërnjoftimin ose patentë shoferin).

Personat fizik të cilët marrin pjesë mund të ofertojnë për të gjitha automjetet por vetëm tri prej tyre kanë të drejtë për t’i blerë.

Informatë mbi pragun minimal të ngritjes së çmimit

Çmimi i vlerësuar deri në 25.00 euro pragu minimal i ngritjes 1.00 euro;

Çmimi i vlerësuar deri në 50.00 euro pragu minimal i ngritjes 2.00 euro;

Çmimi i vlerësuar deri në 100.00 euro pragu minimal i ngritjes 5.00 euro;

Çmimi i vlerësuar deri në 500.00 euro pragu minimal i ngritjes 10.00 euro;

Çmimi i vlerësuar deri në 1000.00 euro pragu minimal i ngritjes 20.00 euro;

Çmimi i vlerësuar deri në 5000.00 euro pragu minimal i ngritjes 50.00 euro;

Çmimi i vlerësuar mbi 5000.00 euro pragu minimal i ngritjes 100.00 euro.

Në çmim janë të përfshira taksat dhe tatimet e aplikuara në Kosovë.

Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur, ofertuesi me çmimin më të lartë të ofruar do të shpallet fitues gjatë procesit të hapjes së ofertave në adresën, datën dhe kohën e cekur si më poshtë. Ofertuesit janë të obliguar të jenë të pranishëm në procesin e hapjes së ofertave. Nëse ofertuesi nuk merr pjesë në hapjen e ofertave ose edhe gjatë hapjes nuk bën sigurimin e ofertës,  kjo ofertë do të refuzohet si ofertë e papërgjegjshme. Pala fituese mund ta tërheqë mallin me rastin e prezantimit të dëshmisë së kryerjes së pagesës. Ofertuesit duhet të ofertojnë për pjesën si tërësi, oferta e nënshkruar, vulosur dhe e mbyllur në zarf duhet të dorëzohet personalisht (me dorë), jo më vonë se më datë: 22.12.2017 në orën 13:30  në lokalet e Doganës së Kosovës, Zyra e Prokurimit. Në zarf të shkruhet për: Zyrën e Prokurimit pranë Doganës së Kosovës: Ofertë për blerjen e mallit. Oferta të mos hapet para datës: 22.12.2017 deri në orën  14:00.

Të interesuarit mund ta shkarkojnë ftesën për ofertë në ueb faqen e DK-së:  http://dogana.rks-gov.net. Po ashtu, mund të tërheqin dokumentacionin në adresën elektronike: e-mail: prokurimi@dogana-ks.org ose edhe personalisht në Zyrën e Prokurimit,  Lagjja Kalabria Rr. Rexhep Krasniqi 10000 Prishtinë, Dogana e Kosovës.

Kjo procedurë e shitjes është e rregulluar me Udhëzimin e Brendshëm Administrativ (Nr. UA 33/2016 mbi Trajtimin dhe administrimin e mallrave të ndaluara dhe të konfiskuara). Të gjitha rregullat e procedurës së Ankandit Publik mund të shkarkohen nga ueb faqja e Doganës së Kosovës, në adresën elektronike http://dogana.rks-gov.net. Pjesa Legjislacioni/Udhëzimet Administrative & Anekset. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni nëpërmjet e-mailit: prokurimi@dogana-ks.org ose Tel & Fax 038 (38) 54 07 97

Identifikim i personit fizik/juridik
Emri i personit (fizik/juridik):
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit                   të kompanisë (vetëm për persona juridik):
Nënshkrimi (fizik/juridik):
data (fizik/juridik):
vula (vetëm për persona juridik):