10:20 / E Hënë, 16 Prill 2018

Ministri Hasani merr masa mbrojtA�se pA�r qumA�shtin (Dokument)

Ministria e TregtisA� dhe IndustrisA� me qA�llim tA� vazhdimit tA� mbrojtjes sA� prodhimit vendor, qA� A�shtA� prioritet, pas njA� hetimi tA� departamentit pA�rkatA�s, ministri i TregtisA� dhe IndustrisA�, Bajram Hasani ka marr masa mbrojtA�se pA�r qumA�shtin duke u bazuar nA� kompetencat ligjore nA� pajtim me nenin 1 dhe paragrafin 1 tA� nenit 2 tA� Ligjit nr. 041/L-047, si dhe dispozitat pA�rkatA�se tA� MarrA�veshjes CEFTA.

Vendimi ka ardhur pas njA� hetimi qA� A�shtA� konstatuar se importi nga Bosnja dhe Hercegovina A�shtA� rritur mbi masA�n 20 pA�r qind dhe ka ndikuar nA� dA�mtimin e produkteve vendore pA�r faktin se importi i produkteve tA� qumA�shtit nga Bosnja dhe Hercegovina A�shtA� me A�mim tA� ulA�t i cili A�shtA� nA�n koston e prodhimeve vendore tA� qumA�shtit.

SiA� parashihet nA� nenin 8 tA� Ligjit pA�r Masat MbrojtA�se nA� Importe, se ka bazA� tA� mjaftueshme pA�r tA� pA�rcaktuar se rritja e importit, si dhe kushtet nA� tA� cilat kryhet ky import, kA�rcA�no ta��u shkaktoj dA�me serioze prodhuesve vendorA� tA� produkteve tA� ngjashme.

Ministria e TregtisA� dhe IndustrisA� A�shtA� e autorizuar, nA� bazA� tA� dA�shmive tA� mjaftueshme, tA� zbatojA� ligjin pA�r tA� mbrojtur prodhuesit e produkteve tA� qumA�shtit kur kA�rcA�nohen tA� pA�rjetojnA� dA�me serioze nga importi i qumA�shtit me origjinA� nga Bosnja dhe Hercegovina.

KA�to masa mbrojtA�se prekin mijA�ra prodhues dhe pA�rpunues tA� qumA�shtit qA� operojnA� nA� tregun e KosovA�s.

Ministria e TregtisA� dhe IndustrisA� do tA� vazhdojA� me masa mbrojtA�se pA�r prodhuesit vendor, nA� momentin qA� vA�rtetohet se ka bazA� ligjore.

Kjo masA� mbrojtA�se afekton rreth 3 mijA� bujq fermerA� qA� kanA� ferma me nga 5 lopA� e deri 250 dhe mbi 30 pA�rpunues tA� qumA�shtit.